LINK

 

● 全日本大学準硬式野球連盟          中央大学準硬式野球部

 

● 東都大学準硬式野球連盟            ● 専修大学準硬式野球部

 

                                                           ● 東海大学準硬式野球部

 

● 日本大学               ● 國學院大學準硬式野球部

 

                                           ● 慶應義塾大学準硬式野球部

              

                     ● 青山学院大学準硬式野球部

 

                    ● 東洋大学準硬式野球部

 

                   ● 日本大学理工学部準硬式野球部

 

                   ● 早稲田大学準硬式野球部